Menu

Mei Fun

36. Chow Mei Fun (Vegetable, Pork or Chicken) $8.99
36a. Chow Mei Fun (Beef or Shrimp) $9.50
37. House Special Mei Fun $9.70
38. Singapore Mei Fun $9.70