Menu

Mei Fun

36. Chow Mei Fun (Vegetable, Pork or Chicken) $9.20
36a. Chow Mei Fun (Beef or Shrimp) $9.75
37. House Special Mei Fun $9.95
38. Singapore Mei Fun $9.95